Y wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws

Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon a phob cyfrif cyfryngau cymdeithasol gyda’r wybodaeth berthnasol i’n tenantiaid ynghylch ein hymateb i’r sefyllfa gyfredol a dolenni defnyddiol i wefannau eraill.

Rydym yn deall bod hyn yn gyfnod anodd i bawb, a hoffem eich sicrhau ein bod yn gwneud yr hyn oll ag y gallwn i'ch helpu a chefnogi. Arhoswch yn ddiogel ac yn iach.

DIWEDDARIAD I DENANTIAID 22 Mai 2020 – Trefniadau newydd ar gyfer y Coronafeirws (COVID-19)

Yn sgil y sefyllfa newidiol gyda’r Coronafeirws (Covid-19), roeddem eisiau eich sicrhau ein bod yn gwneud y cyfan y gallwn ni i’ch helpu a’ch cefnogi. Mae'r rhain yn cynnwys:

Ymrwymo i’r 4 egwyddor y cytunwyd arnynt gyda Llywodraeth Cymru a landlordiaid cymdeithasol yng Nghymru:

 1. Eich cadw’n saff a diogel yn eich cartref
 2. Eich helpu i gael y gefnogaeth ariannol sydd ei angen arnoch
 3. Eich cefnogi a dod o hyd i ddatrysiadau os ydych chi’n cael anhawster talu eich rhent
 4. Gwneud popeth y gallwn i gefnogi eich lles.

Pob ymweliad gan staff tai a chontractwyr Sir Ddinbych i’ch eiddo:

Rydym ni’n dilyn canllawiau’r Llywodraeth Cymru ar fesurau cadw pellter cymdeithasol a lleihau rhyngweithio cymdeithasol cymaint â phosibl er mwyn helpu i leihau lledaenu’r Coronafeirws (Covid-19). Mae’r mesurau’n cynnwys:

 • Gweithredu canllawiau cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr
 • Fe drefnir apwyntiadau i ymweld â chi neu eich eiddo ymlaen llaw, lle y bo’n bosibl.
 • Cyn eich apwyntiad, fe fyddwn yn eich ffonio ac yn gofyn i chi gadarnhau nad ydych chi’n dangos unrhyw symptomau nac yn hunan-ynysu;
 • Wrth agor y drws, gwiriwch pwy sydd yno, agorwch y drws, symudwch yn ôl i mewn i’ch eiddo. Bydd y swyddog yn aros 2 fetr i ffwrdd o’ch drws.

Staff a chontractwyr trwsio a chynnal a chadw:

Yn ogystal â mesurau newydd ar gyfer staff a chontractwyr, rydym yn cyflwyno’r mesur canlynol ar gyfer unrhyw waith trwsio a chynnal a chadw a fydd yn cael ei gynnal yn eich cartref:

 • Lle y bo’n bosibl, bydd apwyntiadau’n cael eu trefnu cyn ymweld â chi neu eich cartref a byddwn yn eich ffonio 20 munud cyn i ni gyrraedd.
 • Pan fyddwch chi’n agor eich drws i adael aelod o staff/contractwr i mewn i wneud y gwaith, sicrhewch eich bod yn symud 2 fetr i ffwrdd, neu ewch i ystafell arall er mwyn iddynt allu dod mewn i’ch eiddo’n ddiogel.

Mae gweithiwr atgyweirio yn gweithio yn yr ystafell ymolchi, tra bod tenant yn eistedd yn ei lolfa yn cadw pellter diogel nes bod y gwaith wedi'i gwblhau.

 

Er enghraifft, os ydych yn cael gwaith trwsio yn eich ystafell ymolchi, cofiwch aros i lawr y grisiau. Ni fyddech yn gallu defnyddio eich ystafell ymolchi tra bo'r atgyweiriadau'n digwydd.

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn symud i ystafell wahanol lle mae angen gwneud y gwaith, a gadewch i'r aelod o staff ddechrau'r swydd
 • Byddwn yn defnyddio arwyddion i greu amgylchedd gweithio diogel a chadw pellter diogel. Parchwch y rhain.
 • •Ar ôl i ni orffen, byddwn yn defnyddio cadachau gwrthfacterol ar bob arwyneb sydd wedi cael ei gyffwrdd a byddwn yn gadael i chi wybod pan fyddwn ni’n gadael
 • Os ydych chi’n credu ein bod ni neu unrhyw un yn y tŷ mewn perygl ar unrhyw adeg, byddwn yn gadael ar unwaith.
 • Os nad ydych chi’n dilyn y mesurau cadw pellter cymdeithasol, bydd y gwaith atgyweirio yn dod i stop ar unwaith a byddwn yn gadael eich eiddo. Os bydd hyn yn digwydd yn ystod ymweliadau eraill yn y dyfodol, yna bydd y gwaith/ymweliad trwsio yn cael ei ganslo ac ni fyddwn yn ymweld eto nes y rhoddir rhybudd pellach.

Mae gweithiwr trwsio yn gweithio yn y gegin, tra bod teulu yn eistedd yn eu lolfa yn cadw pellter diogel nes bod y gwaith wedi ei gwblhau.

 

Er enghraifft, pan fyddwch yn cael gwaith trwsio yn eich cegin, arhoswch yn eich lolfa neu mewn ystafell arall.

Gwaith adeiladu arall:

 • Rydym ni hefyd yn ailddechrau gweithio ar adeiladau newydd, prosiectau gwella allanol ac eiddo gwag. Fe gynhelir asesiad risg penodol ar gyfer y rhain, a byddant yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth Cymru.

Cyngor ar gadw pellter cymdeithasol:

 • Dilynwch fesurau cadw pellter cymdeithasol 2 fetr yn ogystal â mesurau eraill y mae’r Llywodraeth Cymru wedi’u cyflwyno.

 

Mae dyn a menyw yn sefyll 2 fetr oddi wrth ei gilydd gan ddangos rheolau ymbellhau cymdeithasol.

 • Dywedwch wrthym ni os nad ydych yn teimlo’n dda, yn hunan-ynysu, neu gydag unrhyw symptom o’r coronafeirws, ac yn disgwyl ymweliad i’ch cartref, rhowch wybod i ni drwy ein ffonio ar 01824 706000.

Ein Canolfannau Cymunedol:

 • Fe hoffem atgoffa ein tenantiaid fod ein canolfannau cymunedol yn dal i fod ar gau er diogelwch pawb, yn unol â mesurau cadw pellter cymdeithasol presennol y Llywodraeth Cymru.

Yma i helpu:

 • Rydym yma bob amser i helpu ag unrhyw broblemau sydd gennych chi o ran ôl-ddyledion rhent, budd-daliadau a chyngor ariannol cyffredinol, ymddygiad gwrthgymdeithasol neu unrhyw broblemau eraill. Beth am roi caniad i ni heddiw ar 01824 706000.
 • Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw newydd sy’n amlinellu’r mathau o gefnogaeth ariannol y gall denantiaid gael mynediad atynt. https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cefnogaeth-i-denantiaid

Digwyddiadau cymunedol ac ailadeiladu ein cymunedau:

 • Bu’n rhaid i ni ganslo'r holl ddigwyddiadau cymunedol oedd fod i gael eu cynnal. Rydym yn gweithio ar raglen i geisio cefnogi cymunedau’n ddigidol yn ogystal â dulliau amgen eraill. Cadwch lygad ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol am ddigwyddiadau newydd yn fuan.

Mae canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yn casglu casgliadau gwastraff gwyrdd:

 • Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi y bydd Lôn Parcwr (Rhuthun), Ystad Ddiwydiannol Colomendy (Dinbych) a Marsh Road (y Rhyl) yn ail-agor yr wythnos sy'n dechrau ar 25 mai trwy apwyntiad yn unig. Mae'r gwasanaethau Canolfan ' pop up ' yng Nghorwen a Llangollen yn dal i fod wedi'u hatal, gan nad ydynt yn gallu sicrhau y byddai ymbellhau cymdeithasol yn cael ei gynnal ar yr adeg hon. Cadwch lygad ar wefan y Cyngor am ragor o wybodaeth.
 • Bydd y gwasanaeth casgliadau gwastraff gardd yn ailddechrau ar 18 Mai ar gyfer tanysgrifwyr.

Gwobrau Tenantiaid Tai Sir Ddinbych 2020:

 • Rydym wedi penderfynu gohirio ein digwyddiad Gwobrau Tenantiaid Tai Sir Ddinbych a’i gynnal yn nes ymlaen yn y flwyddyn er mwyn bod yn ofalus. Mae’r broses o enwebu dal i fod ar agor a gallwch gyflwyno enwebiadau i www.taisirddinbych.co.uk/gwobrau. Cadwch lygad ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol am ddyddiad newydd.

Cadwch lygad ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ac unrhyw newidiadau i'r cyngor hwn. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y mesurau newydd hyn, cysylltwch â ni ar 01824 706000 neu tai@sirddinbych.gov.uk

Geoff Davies
Swyddog Arweiniol - Tai Cymunedol

 

I gael rhagor o wybodaeth:

Cyngor Sir Ddinbych

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Adran Gwaith a Phensiynau

Llywodraeth Cymru

Addysg Cymru

Gwefan Comisiynydd Plant

1. Cyngor Llywodraeth Cymru:

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw newydd sy’n amlinellu’r mathau o gefnogaeth ariannol y gall denantiaid gael mynediad atynt. 

https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cefnogaeth-i-denantiaid

2. Atgyweiriadau a Chynnal a Chadw:

Rhoi Gwybod am Waith Trwsio:

Oherwydd y sefyllfa gyfredol rydym yn cyflwyno mesurau pellach i ddiogelu ein staff, tenantiaid a chymunedau.

Fel rhagofalon, dim ond gwaith atgyweirio brys a/ neu bwysig fydd yn cael ei ymdrin o’r 23 Mawrth 2020 ymlaen. A fyddech cystal â chysylltu â ni yn ystod yr oriau agor y swyddfa yn unig ar 01824 706000 neu ar rif tu allan i oriau swyddfa os yw’n fater brys - 0300 123 30 68.

I riportio unrhyw waith atgyweirio cyffredinol, ewch i a byddwn yn ymateb i’ch ymholiad cyn gynted ag y gallwn. 

Gwiriadau Diogelwch Nwy:

Gwybodaeth Gwasanaethu Boeler Nwy– mae ein contractwyr, Liberty Gas yn parhau i wasanaethu ein boeleri yn ystod y gwaharddiad i bob symudiad yn unol â rheoliadau a chanllawiau Gweithrediaeth Iechyd a Diogelwch  https://www.hse.gov.uk/gas/landlords

Mae’r peirianwyr yn dilyn canllaw'r llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol a Chyfarpar Diogelu Personol i ddiogelu pawb. Mae diogelwch ein staff a'n tenantiaid yn bwysig, felly cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch peirianwyr yn ymweld â'ch cartref, yn arbennig os ydych yn hunan-ynysu neu'n dangos symptomau o COVID-19.

3- Ymweliadau i’r Cartref:

Mae ein staff yn parhau i ddarparu ein gwasanaeth y gorau gallwn yn ystod y sefyllfa gyfredol a sefyllfa sy’n newid gyda'r coronafeirws, COVID-19.

Er diogelwch pawb, os yw aelod o’n staff yn dod i’ch cartref, cofiwch ddefnyddio mesurau cadw pellter cymdeithasol y llywodraeth yn ystod yr ymweliad. Os nad ydych yn teimlo’n dda, yn hunan-ynysu, ac/neu gydag unrhyw symptomau o’r coronafeirws, neu’n anwybyddu'r mesurau hyn, ni fydd staff yn gallu parhau â’ch ymweliad am resymau diogelwch.

Os nad ydych yn teimlo’n dda, yn hunan-ynysu, neu gydag unrhyw symptom o’r coronafeirws, ac yn disgwyl ymweliad i’ch cartref, rhowch wybod i ni drwy ein ffonio ar 01824 706000.

4. Cyngor i Bobl Hŷn:

 •  ‘Cysylltu a Sgwrsio' ("Check-in-and-Chat”) – Mae cadw cysylltiad yn bwysig iawn! Gwasanaeth ffôn rhad ac am ddim yw Cysylltu a Sgwrsio ar gyfer bobl dros eu 70au, gwasanaeth gan Age Cymru.Gallwch gofrestru, yn rhad ac am ddim, i gael galwad ffôn rheolaidd gennym ni yn Gymraeg neu’n Saesneg. Ffoniwch 08000 223 444.  
 • Age Cymru – I gael gwybodaeth a chyngor ymarferol ar gyfer yr henoed, cysylltwch ag Age Cymru ar 08000 223 444.
 • Un Pwynt Mynediad yw gwasanaeth y Cyngor sydd yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth ynghylch y gwasanaethau sydd ar gael i gefnogi eich iechyd a lles. Mae croeso i chi gysylltu â nhw ar 0300 456 1000.
 • I gael sgwrs hwyliog, dydd neu nos, ffoniwch Silver Line, llinell gymorth gyfrinachol am ddim sy’n darparu gwybodaeth a chyfeillgarwch i bobl hŷn, ar agor 24 awr dydd, bob dydd o’r flwyddyn ar 0800 4 70 80 90.

5 – Lleoedd sydd wedi Cau:

 • Cau Canolfan Gymunedol
  Rydym wedi cau ein canolfannau cymunedol hyd nes rhoddir rhybudd pellach yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth.

 • Gerddi Cymunol ac Ardaloedd Tu Allan
  Yn unol â mesurau cadw pellter cymdeithasol cyfredol y Llywodraeth, peidiwch ag ymgasglu mewn unrhyw fan cyhoeddus na chymunol. Mae hyn er mwyn ceisio stopio ac arafu lledaeniad COVID-19.
  Rydym yn eich cynghori i ddilyn y mesurau uchod, yn arbennig os ydych mewn categori risg uchel, yn hunan-ynysu neu’n dangos unrhyw symptomau. Mae’r mesurau hyn mewn lle i’ch diogelu chi a’ch cymuned nes rhoddir rhybudd pellach.

 • Ardaloedd chwarae
  Rydym wedi cau pob un o’n meysydd chwarae i gefnogi’r canllawiau cadw pellter cymdeithasol cyfredol nes rhoddir rhybudd pellach.

6 - Cam-Drin Domestig:

Yn ystod y cyfnod hunan-ynysu, bydd gan nifer o bobl ofn i gamdriniaeth gan eu partner gynyddu. Nid yw hyn yn dderbyniol. Os ydych chi’n profi cam-drin domestig, nid arnoch chi mae’r bai a nid ydych chi ar ben eich hun. Mae help a chymorth ar gael yn  https://www.north-wales.police.uk/news-and-appeals/don-t-suffer-in-silence?lang=cy-gb

7 Digwyddiadau:

Rydym wedi gohirio pob un o’n digwyddiadau cymunedol gan gynnwys ein Gwobrau Tenantiaid Tai Sir Ddinbych oedd i’w gynnal ym mis Mai nes rhoddir rhybudd pellach. Cyn gynted ag y byddwn yn gallu trefnu’r rhain eto, mi fyddwn yn rhoi gwybod i chi.

8 Iechyd a Lles:

Dyma restr o wefannau defnyddiol iawn i’ch helpu gyda’ch iechyd a lles: