Hen Lyfrgell, Ffordd Llys Nant, Prestatyn

Unedau masnachol a fflatiau arfaethedig


Mabwysiadwyd brîff datblygu gan Gyngor Sir Ddinbych yn 2015 i arwain ar ddatblygiad yn y dyfodol ar yr ardal o amgylch Tŷ Nant ym Mhrestatyn. Erbyn hyn rydym mewn cyfnod lle gallwn symud ymlaen ymhellach a hysbysu o'n cynlluniau i gyflwyno cais Cynllunio ar gyfer datblygiad ar y safle.

Pam ydym ni'n cyflwyno'r cais Cynllunio hwn?


Rydym yn gwybod o'r rhestr aros am dai cymdeithasol yn Sir Ddinbych bod angen fflatiau hygyrch ym Mhrestatyn. Rydym yn credu y byddai’r tir lle mae safle'r hen lyfrgell yn gwneud lleoliad addas ar gyfer datblygiad o’r fath ynghyd â rhai unedau masnachol ar y lefel llawr gwaelod i alluogi mwy o wasanaethau yng nghanol y dref.

Beth fydd yn digwydd os cymeradwyir y cais cynllunio?


Os caiff ein cais Cynllunio ei gymeradwyo, byddwn yn adeiladu 2 uned fasnachol a 14 fflat  ar y safle.

Pam rydym ni'n ymgynghori ynghylch ein cynigion ar hyn o bryd?


Rydym yn cynnal ymgynghoriad cyn i ni gyflwyno ein cais Cynllunio oherwydd mae hyn yn ofynnol ar gyfer datblygiadau a fydd yn darparu mwy na naw o gartrefi. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi edrych ar fersiynau drafft o'r dogfennau y byddwn yn eu cyflwyno gyda'n cais Cynllunio ac i wneud sylwadau am y cynigion.

Dogfennau cais cynllunio drafft


Bydd y dogfennau y byddwn yn eu cyflwyno gyda'n cais Cynllunio fel y rhai y gallwch eu gweld isod. Dyma'r fersiynau drafft a byddant yn cael eu cwblhau unwaith y cawn adborth o'r ymgynghoriad cyn ymgeisio hwn.

PDF

Cais cynllunio drafft

PDF

Cynllun Lleoliad a Bloc Safle

PDF

Cynllun Safle Presennol

PDF

Cynllun Safle a Llawr Gwaelod Arfaethedig

PDF

Cynllun Llawr Cyntaf Arfaethedig

PDF

Cynllun Ail Lawr Arfaethedig

PDF

Cynllun Trydydd Llawr Arfaethedig

 

PDF

Cynllun To Arfaethedig

PDF

Taflen 1 – Drychiadau Presennol

PDF

Taflen 2 – Drychiadau Presennol

PDF

Taflen 1 – Drychiadau Arfaethedig

PDF

Taflen 2 - Drychiadau Arfaethedig

PDF

Gweddlun Arfaethedig

PDF

Datganiad Dylunio a Mynediad

PDF

Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol

PDF

Asesiad Effaith Coedyddiaeth

PDF

Asesiad Canlyniadau Llifogydd

PDF

Draenio Presennol

PDF

Draenio Arfaethedig

 

Arfarniad Ecolegol Rhagarweiniol


I wneud sylwadau am y datblygiad arfaethedig, bydd angen i chi ysgrifennu atom erbyn 31ed Awst 2020 naill ai; drwy e-bost at tai@sirddinbych.gov.uk; neu drwy lythyr at Tai Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun LL15 9AZ

Adborth


Os hoffech wneud sylw, gwnewch hynny trwy lenwi'r ffurflen.

Ffurflen adborth