Iechyd a llesiant

Rydym yn cydweithio â nifer o sefydliadau, partneriaid a grwpiau cymunedol i greu ein rhaglen ein hunain o weithgareddau a phrosiectau i hyrwyddo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Dyma gyfle cyffrous i ni gydweithio i wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yng Nghymru. Mae angen i ni feddwl am ganlyniadau hirdymor ein penderfyniadau a sut y gallwn atal problemau rhag codi. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i.

Rhaglen Natur er Budd Iechyd:

Os hoffech wella’ch iechyd a llesiant drwy fynd i’ch amgylchedd naturiol lleol, dewch atom i gymryd rhan yn un o’n Prosiectau Natur er Budd Iechyd sy’n cael eu darparu mewn partneriaeth â Gwasanaeth Cefn Gwlad Sir Ddinbych.

Mae’r prosiect hwn yn cynnig cyfle i gwrdd â phobl newydd a dysgu sgiliau newydd, gan gydweithio i warchod a gwella’r amgylchedd naturiol lleol. Mae’r prosiect yn cael ei ddarparu yn:

 • The Marsh a Chanolfan Phoenix, Rhydwyn Drive,  y Rhyl
 • Morfa Gateway, Prestatyn
 • Canolfan Gymunedol Pengwern, Llangollen
 • Canolfan Ni, Corwen

Dyma rai o’r prosiectau rydym wedi gweithio arnynt ers dechrau’r Prosiect:

 • Sgiliau coetir, crefftau goroesi yn y gwyllt a brecwast yn y coed
 • Cyfleoedd i wneud gwaith cadwraeth a garddio gwirfoddol
 • Teithiau cerdded ymwybyddiaeth ofalgar, cerdded Llychlynnaidd a theithiau iechyd
 • Celf a Chrefft amgylcheddol, yn cynnwys plethu gwiail, gwneud ffelt a blychau adar, ystlumod a phathewod
 • Sesiynau rhandiroedd a thyfu bwyd
 • Teithiau i erddi lleol a safleoedd AHNE
 • Gweithgareddau dros y gwyliau ar gyfer pobl iau a theuluoedd

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am weithgareddau yn eich ardal chi, gwelwch ein tudalen digwyddiadau neu dilynwch ni ar.

Llangollen a Chorwen

Prestatyn a’r Rhyl

 Os oes gennych chi syniad ar gyfer prosiect sy’n defnyddio’r amgylchedd naturiol yn eich cymuned, mae pob croeso i chi gysylltu â thîm Natur er Budd Iechyd ar 01824 70600