Anifeiliaid anwes

Weithiau gall anifail anwes yn y cartref fod yn gysur, yn gwmni ac yn rhan o’r teulu.  Cyn i unrhyw denant gael anifail anwes, rhaid iddo gael caniatâd ysgrifenedig i gadw neu ofalu am unrhyw anifeiliaid anwes, anifeiliaid eraill, adar neu dda byw yn yr eiddo.

Mae rhai mathau o eiddo yn anaddas ar gyfer cadw anifeiliaid anwes, anifeiliaid eraill, adar neu dda byw.  Mater i ni yw a fyddwn yn rhoi caniatâd.  Os rhoddwn ganiatâd, yna rhaid i’r anifeiliaid etc beidio ag achosi niwsans, annifyrrwch neu aflonyddwch i unrhyw berson arall.  Os byddant, yna gallwn ofyn i chi fynd â nhw o’r eiddo.

I gael rhagor o wybodaeth, holwch y Swyddog Tai neu edrychwch yn eich cytundeb tenantiaeth.