Ein perfformiad

Rydyn ni’n ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn codi ein safonau drwy’r amser i’r lefel uchaf posibl ac rydym am barhau i weithio gyda’n tenantiaid i gyflawni hyn.  

Arolwg o Denantiaid a Phreswylwyr

Bob yn ail flwyddyn, byddwn yn gofyn i’n tenantiaid gymryd rhan mewn Arolwg o Denantiaid a Phreswylwyr.  

Mae’r canlyniadau o arolwg 2018/19 yn destun dathlu!

Mae’r lefelau bodlonrwydd cyffredinol wedi codi mewn atebion i chwech o’r saith cwestiwn craidd a ofynnwyd. Roedd yr Arolwg yn dangos:

Roedd yr Arolwg yn dangos y lefelau bodlonrwydd hyn ymysg tenantiaid:

 • 91% â’r gwasanaeth cyffredinol rydym yn ei ddarparu.
 • 90% ag ansawdd cyffredinol eu cartref.
 • 75% ein bod yn gwrando ac yn gweithredu.
 • 88% â’r gymdogaeth lle maent yn byw.
 • 89% â’u rhent.
 • 72% â’u tâl gwasanaeth.
 • 89% ein bod yn delio â gwaith trwsio a chynnal.
 • Y blaenoriaethau mwyaf yw:
  • Gwaith trwsio a chynnal
  • Gwrando a gweithredu
  • Ansawdd y cartref
  • Yr amgylchedd
  • Teimlo’n ddiogel

Dywedsoch chi, gwnaethon ni:

Ar sail yr Arolwg o Denantiaid a Phreswylwyr yn 2016/17, rydym wedi buddsoddi’n sylweddol yn y meysydd canlynol:

Cynhwysiant ariannol a digidol

Rydym wedi penodi swyddog i weld sut y gallwn wella cysylltiadau â’r rhyngrwyd i’n tenantiaid a helpu i symud Credyd Cynhwysol ar-lein.

Gwella cyfleusterau parcio

Rydym wedi buddsoddi mwy na £1.5 miliwn i wella cyfleusterau parcio yn Llanelwy ac mewn cymunedau llai eraill.

Llwyfannau digidol

Rydyn ni wedi creu gwefan newydd sy’n canolbwyntio ar y tenant ac yn bwriadu datblygu porth i denantiaid. Bydd tenantiaid yn gallu mewngofnodi a gweld eu datganiadau rhent, rhoi gwybod am anghenion trwsio yn fwy hwylus, talu eu rhent ac ati. Rydyn ni hefyd yn diweddaru ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol drwy’r amser, felly cofiwch ein dilyn ni.

Facebook: @TaiSirDdinbych.DenbighshireHousing
Twitter: @DCCHousing
Instagram: dcchousing

Mae’r wefan hon a’n llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn rhoi’r gallu i’n tenantiaid ryngweithio ac ymgysylltu â ni mewn ffordd ac ar amser sy’n gyfleus iddyn nhw, gan droi i’r digidol o ddewis.

Datblygu cymunedol

Rydyn ni wedi sefydlu tîm datblygu cymunedol i wneud y canlynol:

 • Gwella ein ffordd o wrando a gweithredu
 • Cefnogi nifer o brosiectau sy’n gwella iechyd a llesiant tenantiaid
 • Ymgysylltu’n well â chymunedau.

Beth nesaf?

Ar sail y canlyniadau o Arolwg Tenantiaid a Phreswylwyr 2018/19, byddwn yn canolbwyntio ar feysydd tebyg i’r rheini a gododd o’r arolwg diwethaf a byddwn yn parhau i fesur unrhyw welliannau pellach y gallwn eu gwneud.

 • Byddwn yn gweithio gyda’n tenantiaid i ystyried sut y gallwn wella ein gwasanaeth trwsio a chynnal.  Rydym wedi awgrymu gwelliannau a fydd yn moderneiddio ein dull o wneud gwaith atgyweirio ar gartrefi ein tenantiaid.  Er enghraifft, hoffem gyflwyno amseroedd apwyntiadau wedi’u trefnu sy’n gyfleus i’n tenantiaid.  I gael rhagor o wybodaeth am hyn, dilynwch ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i gael dyddiadau ein sioeau teithiol a chyfleoedd i roi adborth.
 • Rydym wedi newid ffordd o weithio ein swyddogion cymdogaeth ac incwm er mwyn gwella ein gwasanaeth i gwsmeriaid.  Mae rôl y ‘Swyddogion Tai’ newydd yn fwy cyffredinol a bydd yn ein galluogi ni i ddod i adnabod ein tenantiaid a’u cymunedau’n well, i ymgysylltu â nhw’n well ac i weithio mewn ffordd fwy modern ac effeithlon.  Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth (link to Housing officer page)  
 • Byddwn yn parhau i wneud y canlynol:
  • Ystyried ffyrdd i’w gwneud yn haws i’n tenantiaid fynd ar y rhyngrwyd.
  • Hybu iechyd a llesiant yn ein cymunedau.
  • Ymchwilio i broblemau parcio.
  • Ymgysylltu’n fwy â thenantiaid a’u cymunedau i sicrhau bod pobl yn teimlo ein bod yn gwrando arnynt ac yn gweithredu.