Mathau o atgyweiriadau rydym yn gyfrifol amdanyn nhw

Rydym yn gyfrifol am drwsio a chynnal a chadw strwythur eich cartref. Mae hyn yn cynnwys:

Ar du allan  eich cartref, byddwn yn trwsio:

 • Simnai a chorn simnai
 • Draeniau, landerau a pheipiau allanol
 • Ffensys a gatiau
 • Sylfeini
 • Drysau allanol
 • Waliau allanol
 • Addurniadau allanol
 • Llwybrau, grisiau a mynedfeydd eraill i’r adeilad
 • To
 • Portshys
 • Ffenestri,  yn cynnwys sil ffenestr, cliciedi, cordiau sash a fframiau

Tu fewn i’ch tŷ, byddwn yn trwsio:

 • Systemau gwres canolog a systemau nwy ar wahân i waedu’r rheiddiadur
 • Weiars trydanol, socedi plwg
 • Twymwyr tanddwr a thwymwyr dŵr poeth
 • Drysau mewnol a fframiau drws
 • Cegin yn cynnwys arwynebau gweithio ond ddim offer domestig
 • Sinciau golchi dwylo a sinciau cyffredinol ar wahân i rwystrau yn y system
 • Switsys a gosodiadau golau, ar wahân i fylbiau golau, switsys pylu, ffiwsys, tiwbiau
 • fflworoleuol a chychwynwyr
 • Switsys a socedi
 • Systemau plymio, yn cynnwys pibellau, tanciau, stopfalfiau, tapiau, sestonau a
 • gosodiadau toiled, gosod wasier newydd mewn tap, ar wahân i rwystrau yn y system.
 • Bordiau wal
 • Plastro
 • Bordiau llawr
 • Gwaith Coed
 • Grisiau
 • Drysau yn cynnwys fframiau a handlenni drws, blwch llythyrau ac ati
 • Glanhau’r simnai
 • Atgyweiriadau plymio a gollyngiadau ar wahân i beiriannau golchi dillad,  peiriannau
 • golchi llestri a gwaedu rheiddiaduron  
 • Ystafell ymolchi yn cynnwys:
  • baths (ar wahân i ryddhau rhwystrau yn y system)
  • gosodion a gosodiadau, ar wahân i seddi toiled, cypyrddau ystafell ymolchi,
  • drychau, llenni cawod, rheiliau cawod, rheiliau llieiniau a dalwyr rholiau toiled
 • Cyflawni un cwrs o reoli plâu ar gyfer llygod mawr a bach, chwain, chwilod duon neu bỳcs.

Mewn bloc o fflatiau lle mae pobl yn cyd-letya byddwn yn cynnal:

 • Coridorau
 • Mynediadau
 • Cyfleusterau a rennir yn cynnwys erialau teledu, systemau mynediad ar ddrysau,
 • golau’r ardal gymunol, ardaloedd biniau
 • Grisiau