Buddsoddi yn ein cartrefi – prosiectau gwella, gwaith wedi’i gynllunio

Mae gennym fwy na 3,400 o gartrefi yn Sir Ddinbych, ac rydym yn falch eu bod o’r safon orau posibl. Rydyn ni wedi cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru ers 2014, gan ddarparu cartrefi y gallwch fod yn falch ohonynt. Rydym yn rhedeg rhaglen wella sy’n gweithio drwy’r amser i sicrhau bod ein cartrefi’n rhagori ar y safon hon er eich mwyn chi.

Beth yw Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)?

Mae SATC yn set o safonau y mae’n rhaid i holl gartrefi cynghorau a chymdeithasau tai Cymru eu cyrraedd.  Mae’r safon yn datgan bod rhaid i bob cartref:

 • fod mewn cyflwr da
 • bod yn ddiogel a chadarn
 • cael ei wresogi’n dda
 • cynnwys cegin ac ystafell ymolchi fodern
 • cael ei reoli’n dda
 • bod mewn amgylchedd deniadol a diogel
 • bod yn addas i aelwydydd penodol

Pa waith y gallwch ddisgwyl ei weld ar eich eiddo?

Ar hyn o bryd, mae dwy raglen waith yn mynd yn eu blaen sy’n buddsoddi yn ein cartrefi.

Gwaith Trwsio Cyfalaf

Mae manylion y rhaglen gwaith trwsio cyfalaf yn ein Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai.  Mae hwn yn dangos y rhaglen gwaith trwsio a’r anghenion cyllideb ar gyfer y 30 mlynedd nesaf. Mae’r rhaglen yn cynnwys cyfnewid ac uwchraddio’r canlynol pan fyddant yn dod i ddiwedd eu hoes:

 • Ceginau / Ystafelloedd Ymolchi
 • Toeau
 • Drysau
 • Ffenestri
 • Gwresogi canolog
 • Ailosod gwifrau trydan
 • Cynlluniau ailfodelu

Gwaith Cyfalaf Arall

Yn ogystal â’r rhaglenni trwsio cyfalaf, mae prosiectau cyfalaf ar gyfer cynnal a gwella ein hystadau drwy raglenni gwella amgylcheddol cynlluniedig.

Rydym hefyd yn ymdrechu i gynyddu ein stoc dai drwy brynu / adeiladu 170 o unedau eiddo er mwyn parhau i gyrraedd safon SATC yn y 3 blynedd nesaf. Yn 2018-19 mae £6 miliwn wedi’i rwymo i gyflawni hyn.

Sut bydd y gwaith hwn yn cael ei ariannu?

Gwaith Trwsio Cyffredinol - Yn 2017-18 gwariwyd £3.5 miliwn ar y rhaglen trwsio cyffredinol ac ymatebol.  Ariannwyd y gwaith hwn o’r incwm o renti Tai Cyngor. Yr amcangyfrif o gost y rhaglen yn 2018-19yw £4 miliwn.

Trwsio eiddo gwag - Yn 2017-18 gwariwyd £2 miliwn ar adfer unedau eiddo gwag at safon uwch ar gyfer eu gosod. Yr amcangyfrif o’r gost am hyn yn 2018-19 yw £2.7 miliwn. Mae rhagor o wybodaeth am unedau eiddo gwag yma.

Rhaglen Gyfalaf - Cost y rhaglen trwsio gyfalaf yn 2017-18 oedd £6 miliwn.  Ariannwyd y gwaith hwn gan nifer o wahanol ffrydiau incwm. Yn ogystal â hyn, gwariwyd £870,500 ar brynu eiddo. Bob blwyddyn byddwn yn cael grant cyfalaf gan Lywodraeth Cymru. Yn 2017-18 y grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr a gafwyd oedd £2.5 miliwn.

I gael gwybod am y prosiectau rydyn ni’n gweithio arnynt nawr, gwelwch y rhifyn diweddaraf o’n cylchlythyr.

Welsh Gov