Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Fel tenant, rydym yn disgwyl i chi barchu’ch cymdogion a bod yn ystyriol ohonynt.  Mae hawl gan bawb i fyw fel y mae’n dymuno, ar yr amod na fydd yn ymyrryd, yn aflonyddu, yn dychryn nac yn peri gofid i bobl sy’n byw yn ei ymyl, nac yn torri’r gyfraith.  Bydd ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddu’n cael ei ystyried yn doriad ar eich Cytundeb Tenantiaeth.

Diffiniad o ymddygiad gwrthgymdeithasol sy’n cael ei ddefnyddio’n aml yw hwnnw yn Neddf Trosedd ac Anhrefn 1998: 

‘Gweithredu mewn modd a oedd yn achosi neu a oedd yn debygol o achosi aflonyddu, dychryn neu ofid i un neu ragor o bersonau nad ydynt yn perthyn i’r un aelwyd â’r diffynnydd.’

Rhai enghreifftiau o ymddygiad gwrthgymdeithasol yw:

Diystyru llesiant cymunedol neu bersonol pobl eraill:

 • Cerddoriaeth yn cael ei chwarae’n uchel neu sŵn mawr o set deledu, radio, offerynnau cerddorol, ceir, cŵn yn cyfarth

 • Ymddygiad swnllyd h.y. gweiddi, rhegi, ymladd, clepian drysau etc
 • Ymddygiad sy’n achosi niwsans h.y. chwarae gemau pêl, taflu pethau o ffenestri, balconïau a rhodfeydd, gwneud gwaith ar y tŷ ar oriau anghymdeithasol etc. 

Gweithredoedd wedi’u hanelu at bobl:

 • Bygwth ac aflonyddu h.y. cam-drin geiriol, bwlio, ymddygiad tramgwyddus, camdriniol a bygythiol, ystumiau bygythiol etc

Difrod amgylcheddol:

 • Difrod troseddol / fandaliaeth h.y. difrodi adeiladau, coed, planhigion, ysgrifennu graffiti etc.

 • Gadael sbwriel/gwastraff h.y. tipio, cŵn yn baeddu etc.

Camddefnyddio mannau cyhoeddus:

 • Camddefnyddio a delio mewn cyffuriau/sylweddau

 • Yfed ar y stryd
 • Cardota, puteindra, hel puteiniaid o gerbyd, a gweithgarwch anfoesol (gweithredoedd rhywiol)
 • Gadael ceir
 • Niwsans yn ymwneud â cherbydau a defnydd amhriodol o gerbydau h.y. parcio mewn lle anghyfleus, trwsio ceir yn y stryd/yr ardd, rasio ceir etc.

Mae rhagor o wybodaeth a rhestr fanwl ar gael yma.