Datganiad Hygyrchedd ar gyfer Tai Sir Ddinbych

Mae’r datganiad hwn yn berthnasol i’r hyn sydd wedi’i gyhoeddi ar www.taisirddinbych.co.uk. Mae nawr yn berthnasol i’r cynnwys ar wefan Cyngor Sir Ddinbych.

Caiff y wefan ei rhedeg gan Dai Sir Ddinbych. Rydym eisiau i gymaint o bobl â phosib allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech allu:

 • chwyddo’r sgrin hyd at 300% gwaith yn fwy heb i’r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • gweld unrhyw gyferbyniad lliw yn glir er mwyn gallu darllen y testun yn hawdd
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o’r wefan yn defnyddio bysellfwrdd yn unig
 • gwe-lywio’r rhan fwyaf o’r wefan yn defnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan yn defnyddio rhaglen darllen sgrin (yn cynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall. Mae gan AbilityNet  gyngor ar sut i wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.

Hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o’r wefan hon yn gwbl hygyrch, er enghraifft:

 • nid yw’r testun yn newid i un golofn wrth newid maint y ffenestr bori
 • nid oes modd addasu uchder y llinellau na’r bylchau rhwng y testun
 • nid yw’r mwyafrif o’r dogfennau PDF hŷn a llawer iawn o ddogfennau eraill yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin
 • mae rhai o’n ffurflenni ar-lein yn anodd i’w gwe-lywio yn defnyddio bysellfwrdd yn unig
 • nid oes modd neidio i’r prif gynnwys wrth ddefnyddio rhaglen darllen sgrin
 • mae cyfyngiad o ran faint y gellir chwyddo unrhyw fap
 • mae rhai tudalennau a dogfennau atodedig yn aneglur
 • nid oes gan rai tablau deitlau arnynt
 • mae’r cyferbyniad rhwng lliwiau yn wael ar rai tudalennau
 • mae rhai elfennau mewn perthynas â phenawdau yn anghyson
 • nid oes gan rai darluniau a fideos destun da arall
 • mae rhai o’r botymau wedi’u nodi’n anghywir
 • nid yw rhai o’r negeseuon gwall wedi’u cysylltu’n glir â rheolyddion ffurf.

Beth i’w wneud os nad yw rhannau o’r wefan hon yn hygyrch

Os oes arnoch chi angen gwybodaeth ar ffurf wahanol cysylltwch â ni a dywedwch wrthym:

 • beth yw cyfeiriad gwe (URL) y cynnwys
 • eich enw a’ch cyfeiriad e-bost
 • y fformat sydd arnoch ei angen, er enghraifft, print bras, PDF hygyrch.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd yn ymwneud â’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os ydych yn gweld unrhyw broblem nad yw wedi’i rhestru ar y dudalen hon neu’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion o ran hygyrchedd, cysylltwch â ni a dywedwch wrthym.

Gweithdrefn orfodi

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych chi’n fodlon gyda’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni wyneb yn wyneb

Mae gan ein swyddfeydd systemau dolen glywed, neu os byddwch yn cysylltu â ni cyn eich ymweliad gallwn drefnu dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain. Dewch i wybod sut i gysylltu â ni.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd ein gwefan

Mae Tai Sir Ddinbych a Chyngor Sir Ddinbych wedi ymrwymo i wneud y wefan yn hygyrch yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1, yn sgil yr hyn nad yw’n cydymffurfio â nhw sydd wedi’u rhestru isod.

Cynnwys anhygyrch

Mae’r cynnwys isod yn anhygyrch am y rhesymau a ganlyn.

 • Pan nad yw’n bodloni’r meini prawf llwyddiant 
 • Dyddiadau cynlluniedig ar gyfer pryd fydd y materion yn cael eu trwsio

Nid oes dewis amgen i destun ar gyfer rai delweddau felly nid yw’r wybodaeth sydd ynddynt ar gael i bobl sy’n defnyddio rhaglen darllen sgrin. Nid yw hyn yn bodloni WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.1.1 (cynnwys nad yw’n destun). Rydym yn bwriadu ychwanegu dewisiadau amgen i destun ar gyfer pob darlun erbyn mis Ebrill 2021. Pan rydym yn cyhoeddi dogfennau newydd, byddwn ni’n gwneud yn siŵr fod y ffordd rydym yn defnyddio darluniau yn cyrraedd y safonau hygyrchedd lle bo hynny’n bosibl.

Nid oes gan rai tablau yn y cynnwys benawdau lle bo angen. Nid yw hyn yn bodloni maen prawf llwyddiant WCAG 2.1A1.3.1. Rydym yn bwriadu trwsio hyn erbyn mis Medi 2020.

Baich anghymesur

Ni fydd rhai dogfennau/lluniadau, ond nid yn gyfyngedig i'r rhestr isod, yn bodloni'r safonau hygyrchedd oherwydd eu maint, eu hadnoddau a'r costau amcangyfrifedig i fodloni'r safonau hygyrchedd gan ystyried amlder a hyd y defnydd ar y wefan. 

 • Y rhai a ddarperir i ni gan drydydd partïon
 • Dogfennau a lluniadau technegol 
 • Ffurflenni cais
 • Dogfennau Excel
 • Dogfennau Word
 • Dogfennau llunio
 • Newyddlen tenantiaid

Os oes angen y mathau hyn o ddogfennau arnoch mewn fformat hygyrch, cysylltwch â ni.

Gwe-lywio a chael mynediad at wybodaeth

Nid oes unrhyw ffordd o osgoi’r cynnwys a ailadroddir ar y dudalen bennawd (er enghraifft dewis megis ‘neidio i’r prif gynnwys’). Nid yw hyn yn bodloni WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 2.4.1 (rhwystrau ffordd osgoi).

Nid yw bob amser yn bosibl i newid gogwydd dyfais o lorweddol i fertigol heb ei gwneud yn anoddach i weld y cynnwys. Nid yw hyn yn bodloni WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.3.4 (gogwydd).

Nid yw’n bosibl i ddefnyddwyr newid maint testun heb i gynnwys y dudalen orgyffwrdd. Nid yw hyn yn bodloni WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.4.4 (ailfeintio’r testun).

Offer a thrafodion rhyngweithiol

Mae’n anodd gwe-lywio  rhai o’n ffurflenni ar-lein yn defnyddio bysellfwrdd yn unig. Er enghraifft, oherwydd bod y tag 'label' ar goll o rhai rheolyddion ffurf.

Mae ein ffurflenni yn cael eu llunio a’u cynnal drwy feddalwedd trydydd parti ac yn cael eu gwneud i edrych fel ein gwefan. Nid yw hyn yn bodloni WCAG 2.1 maen prawf llwyddiant 1.3.1 (gwybodaeth a pherthnasau).

Rydym wedi asesu’r gost o drwsio’r problemau hyn gyda llywio a chyrchu gwybodaeth, a gyda'r offer a thrafodion rhyngweithiol. Credwn y byddai gwneud hynny nawr yn faich anghymesur o fewn ystyr y rheoliadau hygyrchedd. Byddwn yn gwneud asesiad arall pan fydd y modiwlau cyflenwyr yn cael eu hadolygu, yn 2022 mwy na thebyg.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Mae negeseuon gwall ar rai ffurflenni yn aneglur ac nid oes ganddynt gysylltiad clir â rheolyddion ffurf penodol. Nid yw hyn yn bodloni WCAG 2.1A maen prawf llwyddiant 3.3.1 (Adnabod Gwall).

Bydd canllawiau yn cael eu creu i helpu awduron cynnwys ddeall y gofynion ar gyfer penawdau a disgrifiadau sain ar gyfer fideos newydd. Mae hyn yn gysylltiedig â WCAG 2.1A maen prawf llwyddiant 1.2.2 (Penawdau (Wedi’u Recordio Ymlaen Llaw) a 1.2.3 Disgrifiad Sain neu Gyfryngau Amgen (Wedi’u Recordio Ymlaen Llaw).

Dogfennau PDF a dogfennau eraill

Nid yw llawer o'n dogfennau PDF a Word hŷn yn hygyrch mewn sawl ffordd, er enghraifft nid ydynt yn cynnwys  strwythur dogfen a dewisiadau amgen i destun.

Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio ffeiliau PDF neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 os nad ydyn nhw'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, nid ydym yn bwriadu trwsio newyddlenni blaenorol i denantiaid. Bydd mwyaf PDFs newydd neu ddogfennau Word a gynhyrchwn yn bodloni safonau hygyrchedd. Nid fydd y rhai a ddarperir i ni gan drydydd partïon a/neu yn ddogfennau technegol a lluniadau’n cyrraedd y safonau hygyrch bob amser. Os oes angen y mathau hyn o ddogfennau arnoch mewn fformat hygyrch, cysylltwch â ni.

Sut rydym wedi profi’r wefan hon

Y tro diwethaf i ni brofi’r wefan hon oedd ar 7 Tachwedd 2019. Cafodd y prawf adolygu dyluniad ei gynnal gan y Ganolfan Hygyrchedd Digidol, cafodd y wefan ei phrofi ar 27 Chwefror 2020 hefyd.

Penderfynodd y Ganolfan Hygyrchedd Digidol ar ba dudalennau i’w samplo a’u profi:

 • Rhifau tudalennau
 • Lluniau
 • Symud cynnwys
 • Llywio cyson
 • Cyferbynnedd nad yw’n destun
 • Botymau iaith - acronymau
 • Cynllun
 • Cyferbynnedd nad yw’n destun
 • Gwefan fyw - amlygu

Os hoffech ddarllen yr adroddiad hygyrchedd dylunio llawn, cysylltwch â ni

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn bwriadu canfod a thrwsio problemau yn unol â’r terfynau amser ar gyfer bob maes uchod.

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 27 Chwefror 2020. Cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf ar 23 Gorffennaf 2020.