Buddsoddi yn ein cartrefi – prosiectau gwella, gwaith wedi’i gynllunio

Mae gennym fwy na 3,400 o gartrefi yn Sir Ddinbych, ac rydym yn falch eu bod o’r safon orau posibl. Rydyn ni wedi cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru ers 2014, gan ddarparu cartrefi y gallwch fod yn falch ohonynt. Rydym yn rhedeg rhaglen wella sy’n gweithio drwy’r amser i sicrhau bod ein cartrefi’n rhagori ar y safon hon er eich mwyn chi.

Beth yw Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC)?

Mae SATC yn set o safonau y mae’n rhaid i holl gartrefi cynghorau a chymdeithasau tai Cymru eu cyrraedd.  Mae’r safon yn datgan bod rhaid i bob cartref:

 • fod mewn cyflwr da
 • bod yn ddiogel a chadarn
 • cael ei wresogi’n dda
 • cynnwys cegin ac ystafell ymolchi fodern
 • cael ei reoli’n dda
 • bod mewn amgylchedd deniadol a diogel
 • bod yn addas i aelwydydd penodol

Pa waith y gallwch ddisgwyl ei weld ar eich eiddo?

Ar hyn o bryd, mae dwy raglen waith yn mynd yn eu blaen sy’n buddsoddi yn ein cartrefi.

Gwaith Trwsio Cyfalaf

Mae manylion y rhaglen gwaith trwsio cyfalaf yn ein Cynllun Busnes Cyfrif Refeniw Tai.  Mae hwn yn dangos y rhaglen gwaith trwsio a’r anghenion cyllideb ar gyfer y 30 mlynedd nesaf. Mae’r rhaglen yn cynnwys cyfnewid ac uwchraddio’r canlynol pan fyddant yn dod i ddiwedd eu hoes:

 • Ceginau / Ystafelloedd Ymolchi
 • Toeau
 • Drysau
 • Ffenestri
 • Gwresogi canolog
 • Ailosod gwifrau trydan
 • Cynlluniau ailfodelu

Gwaith Cyfalaf Arall

Yn ogystal â’r rhaglenni trwsio cyfalaf, mae prosiectau cyfalaf ar gyfer cynnal a gwella ein hystadau drwy raglenni gwella amgylcheddol cynlluniedig.

Rydym hefyd yn ymdrechu i gynyddu ein stoc dai drwy brynu / adeiladu 170 o unedau eiddo er mwyn parhau i gyrraedd safon SATC yn y 3 blynedd nesaf Rydym wedi ymrwymo i roi £6M yna yn ystod 2022-23 i gyflawni hyn.

Sut bydd y gwaith hwn yn cael ei ariannu?

Gwaith Trwsio Cyffredinol - Yn 2021/22 gwariwyd £2.6 miliwn ar y rhaglen trwsio cyffredinol ac ymatebol, ariannwyd y gwaith hwn o’r incwm o renti Tai Cyngor. Yn 2022/23 mae yna amcangyfrif y bydd y rhaglen yn costio tua £3.1m.

Trwsio eiddo gwag - Yn 2021/22 gwariwyd £1.9 miliwn ar adfer unedau eiddo gwag at safon uwch ar gyfer eu gosod. Yr amcangyfrif o’r gost am hyn yn 2022/23 yw £1.9 miliwn. 

Rhaglen Gyfalaf - Cost y rhaglen trwsio gyfalaf yn 2020/21 oedd £6.2 miliwn, ariannwyd y gwaith hwn gan nifer o wahanol ffrydiau incwm. Yr amcangyfrif o’r gost am hyn yn 2021/22 yw £7.4 miliwn. Bob blwyddyn byddwn yn cael grant cyfalaf gan Lywodraeth Cymru. Yn 2022/23 y grant Lwfans Atgyweiriadau Mawr a gafwyd oedd £2.4 miliwn. Yr amcangyfrif o’r gost am hyn yn 2022/23 yw £2.4 miliwn.

 

 

Welsh Gov