Buddsoddiad sylweddol yn Tai Sir Ddinbych yn parhau

Mae ein tenantiaid yn gweld manteision rhaglen bum mlynedd o fuddsoddi yn ein stoc tai a'n cymunedau.

Tai Sir Ddinbych sydd â'r 5ed lefel rhent isaf o'r 11 Cyngor cadw stoc yng Nghymru ac mae'n codi'r rhent tai cymdeithasol isaf ar gyfartaledd yn Sir Ddinbych ac awdurdodau cyfagos.

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae'r Cyngor wedi buddsoddi mewn eiddo:

  • £1.9 miliwn ar welliannau i'r ystâd a'r gymdogaeth, gan gynnwys 17 o ardaloedd chwarae newydd.
  • £1,6 miliwn mewn addasiadau i'r anabl.
  • 1,000 eiddo a baentiwyd yn allanol
  • Gosodwyd 350 o doeau newydd.
  • Mae 350 o eiddo wedi'u rendro
  • Gosodwyd 675 o geginau ac ystafelloedd ymolchi.
  • Mae 325 o setiau o ffenestri wedi'u disodli.

Rydym hefyd yn buddsoddi mewn 170 o gartrefi ychwanegol dros y tair blynedd nesaf, gan sicrhau cartrefi a gwasanaethau o safon ymhell i'r dyfodol.

Yn y cyfamser, bydd contractwyr sy'n gweithio ar ran y Cyngor yn parhau â gwaith allanol mewn eiddo ym Mryn Garth a Maes y Goron (y ddau yn Ninbych), ystad Maes Gruffydd (Trefnant) a Phant Glas (Rhuthun). Mae'r gwaith ar fin dechrau'r wythnos yn dechrau dydd Llun, Mai 25ain a bydd y rhaglen wedi'i chwblhau erbyn yr haf. Bydd contractwyr yn glynu at fesurau ymbellhau cymdeithasol.

Dywedodd y Cynghorydd Tony Thomas, Aelod Arweiniol y Cabinet dros Dai a Chymunedau: "Rydym yn falch iawn o fod wedi gallu parhau i fuddsoddi yn ein heiddo a'n cymunedau dros y pum mlynedd diwethaf, gan sicrhau bod gan ein tenantiaid eiddo modern, addas i'r diben ar eu cyfer hwy a'u teuluoedd.

"Mae incwm o rhenti yn cael ei ddefnyddio yn ei gyfanrwydd i ariannu gwaith Tai Sir Ddinbych. Nid yw'n cael dim cyllid drwy'r dreth gyngor, ac nid yw’r arian ychwaith mynd at unrhyw wasanaeth cyngor arall. Derbynnir arian hefyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi a chynnal y stoc tai.

"Nid yn unig rydym wedi buddsoddi yn y gwaith strwythurol, ond rydym hefyd wedi buddsoddi mewn cymdogaethau drwy wella ein mannau agored tra'n cefnogi iechyd a lles cymunedau, trefnu digwyddiadau sioe deithiol rheolaidd o amgylch y sir a chefnogi pobl gyda chyngor ar danwydd ac arian, a helpu mwy o bobl i fynd ar-lein".