Mathau o waith trwsio rydyn ni’n gyfrifol amdanynt

Rydyn ni’n gyfrifol am drwsio a chynnal a chadw adeiladwaith eich cartref.

Y tu allan i’ch cartref, byddwn yn trwsio:

 • Simneiau a chyrn simnai
 • Draeniau, cafnau glaw a pheipiau y tu allan
 • Ffensys
 • Sylfeini
 • Drysau’r tu allan
 • Waliau’r tu allan
 • Llwybrau, grisiau a mynedfeydd eraill i’r adeilad
 • To

Y tu mewn i’ch cartref, byddwn yn trwsio:

 • Systemau gwresogi canolog
 • Gwifrau trydan, socedi plygiau
 • Twymwyr tanddwr yn y tanc dŵr poeth
 • Drysau a fframiau drysau’r tu mewn
 • Cypyrddau’r gegin
 • Switsys a ffitiadau golau
 • Systemau plymio, yn cynnwys peipiau, tanciau, stopfalfiau, tapiau, sestonau a ffitiadau toiled
 • Sgertins
 • Glanhau’r simnai
 • Darparu un cwrs o driniaeth rheoli pla am lygod mawr, llygod bach, chwain, cocrotsis, neu bycs.

Mewn blociau o fflatiau a rennir, byddwn yn cynnal:

 • Coridorau
 • Mynedfeydd
 • Cyfleusterau a rennir, yn cynnwys erialau teledu, systemau mynediad drysau, goleuadau mewn mannau cymunol, mannau cadw biniau
 • Grisiau